Privacyverklaring

Privacyverklaring

In het kader van de wet algemene Verordening Gegevensbescherming AVG 2018 publiceert De Bovenkruier bij deze hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Ten behoeve van onze dienstverlening verwerken wij persoonsgegevens. De Bovenkruier hecht veel waarde aan privacy en gaat dan ook vertrouwelijk en zorgvuldig met persoonsgegevens om.

In deze privacyverklaring wordt de rechtspersoon De Bovenkruier bedoeld:

De Bovenkruier

Drielse Wetering 49

1509 KP Zaandam

075-6154553

info@debovenkruier.nl

Waarom verzamelt De Bovenkruier persoonsgegevens?
Wij verzamelen en verwerken uw gegevens alleen voor de uitvoering van onze dienstverlening. Ook verwerken wij persoonsgegevens van personeel en vrijwilligers voor het voeren van een adequate financiële en personele administratie.

Wettelijke grondslag
Wij verwerken uw persoonsgegevens omdat:

 • Dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst of om voorbereidende werkzaamheden te verrichten om een overeenkomst op te stellen of voor de uitvoering van één van onze diensten of activiteiten waaraan u deelneemt.
 • Dit nodig is om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen.
 • U (indien van toepassing) daarvoor toestemming heeft gegeven. Toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.
 • Dit is op basis van onze gerechtvaardigde bedrijfsbelangen voor zover de wet en uw privacy dit toelaten.

Wanneer verzamelt De Bovenkruier persoonsgegevens?
Uw persoonsgegevens worden onder meer door De Bovenkruier verwerkt bij:

 • sollicitaties, starten arbeidsverhouding of vrijwilligerswerk,
 • een verzoek tot contact, een vraag of klacht via de website, sociale media, e-mail, per post of telefonisch,
 • het beheer van onze financiële administratie om te voldoen aan financiële en wettelijke verplichtingen,
 • om een wettelijke verplichting na te komen,
 • het contact leggen en ondersteunen van vrijwilligers,
 • het contact leggen en ondersteunen van bewoners (op eigen verzoek),
 • het aangaan en uitvoeren van arbeidsovereenkomsten of vrijwilligersovereenkomsten,
 • het toesturen van nieuwsberichten/-brieven,
 • het (op eigen initiatief) inschrijven en deelnemen aan activiteiten,
 • het aangaan van overeenkomsten of uitvoeren van een opdracht.

De gegevens die De Bovenkruier verwerkt
De volgende persoonsgegevens worden door ons alleen verwerkt indien dit nodig is voor onze dienstverlening aan u of noodzakelijk is voor onze bedrijfsvoering;

 • voor- en achternaam,
 • geslacht,
 • woonadres,
 • correspondentieadres,
 • telefoonnummers,
 • e-mailadres,
 • geboortedatum,
 • IBAN bankrekeningnummer,
 • BSN-nummer,
 • kopie ID,
 • curriculum vitae,
 • beeldmateriaal (foto’s),
 • informatie die u zelf verstrekt, zoals op formulieren.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
Gegevens over welzijn, welbevinden, persoonlijke situatie, afkomst of religie worden alleen geregistreerd als dit noodzakelijk is, met uw toestemming vooraf.
Wij zullen bij dit soort gevallen uitleg geven waarom wij deze gegeven van u nodig hebben.

Delen met anderen
De Bovenkruier verstrekt uitsluitend gegevens aan derden met uitdrukkelijke toestemming of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkingsovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

We bewaren uw gegevens niet langer dan nodig

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. De bewaartermijn kan daarom variëren. Dit betekent dat wij doorgaans gegevens niet meer bewaren als uw cont(r)act met ons is beëindigd. Financiële gegevens bewaren wij volgens wetgeving 7 jaar.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van persoonsgegeven die we van u hebben. U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heeft u het recht de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Wij kunnen u logischerwijs vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Doet u het verzoek digitaal dan verzoeken wij u, om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. U kunt in deze kopie uw pasfoto en Burgerservicenummer (BSN) zwart maken, dit ter bescherming van uw privacy. Wij zullen uiterlijk binnen een maand, op uw verzoek reageren.

Heeft u een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen we u om contact met ons op te nemen. Komt u er niet met ons uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy. De contactgegevens zijn: Bezuidenhoutseweg 30, 2594 AV Den Haag, 0900 2001201.

Het gebruik van de website van De Bovenkruier (cookies)
De Bovenkruier maak geen gebruik van cookies. De website kunt u anoniem raadplegen. Wij verzamelen geen namen of andere gegevens die iets zeggen over de identiteit van de bezoekers van deze website(s). Als u een formulier via de website invult en verstuurt, worden uw gegevens naar De Bovenkruier verstuurd. Uw gegevens worden gebruikt om uw vraag te beantwoorden of de aangevraagde dienst te leveren.Wij gebruiken alleen de gegevens die u zelf actief heeft achtergelaten. Uw gegevens worden door ons niet aan derden ter beschikking gesteld.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we de volgende maatregelen genomen;
– beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te voorkomen,
– de systemen waarin persoonlijke gegevens zijn opgeslagen, zijn bij ons enkel toegankelijk voor medewerkers voor wie het noodzakelijk is voor het uitvoeren van hun werkzaamheden dat ze toegang hebben.
Mocht onverwachts blijken dat toch iets niet goed is gegaan met de bescherming van uw persoonsgegevens, of we vermoeden dat dit het geval is, dan zullen wij dit melden bij de AP. Indien de inbreuk op uw persoonsgegevens voor u mogelijk ongunstige of nadelige gevolgen heeft, laten we u dit zo snel mogelijk weten.

Camera’s

Op verschillende plaatsen in De Bovenkruier hangen beveiligingscamera’s. De beelden van deze camera’s worden getoond op monitoren in de ontmoetingsruimte en het kantoor ter monitoring van de actuele situatie. De beelden worden niet opgeslagen.

Wijziging privacyverklaring
Deze privacyverklaring kan wijzigen als nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. De meest actuele privacyverklaring vindt u altijd op www.debovenkruier.nl.

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd in augustus 2018.