Jaarverslag van het bestuur

Bestuursverslag 2020 Stichting de Bovenkruier

Inleiding/vooraf
Hierbij presenteren wij u het jaarverslag 2020 van cultureel activiteitencentrum ‘’De Bovenkruier’’. De Bovenkruier is het buurtcentrum voor Zaandam Noord.
Net als de voorgaande jaren beheren en exploiteren wij met het bestuur, de vrijwilligersgroep, een beheerder en een projectmedewerker de Bovenkruier. In 2020 hebben we de aanstelling van de projectmedewerker voort kunnen zetten met een financiële bijdrage van het Oranje Fonds in het kader van het project “Goede Buur en een aanvullende bijdrage van de gemeente Zaanstad.
Er zijn 40 vrijwilligers actief bij de Bovenkruier. Hiervan komt de helft uit de wijk. Het is voor ons geen doel op zich dat vrijwilligers uit de wijk moeten komen. Iedereen die zich wil inzetten en mee willen helpen de gestelde doelen te bereiken is in de Bovenkruier welkom.
Het buurtcentrum heeft in 2020, vanwege de coronacrisis, maar 9 weken normaal kunnen draaien. We zijn een aantal weken (van maart tot juni) geheel gesloten geweest in verband met de lockdown. In die periode waren we wel telefonisch bereikbaar voor een noodzakelijk praatje of om mensen door te kunnen verwijzen. In de overige weken hebben wij gedraaid met een aangepaste openstelling en aangepaste activiteiten. We vonden het echter voor de bezoekers en buurtbewoners van belang om wel bereikbaar en open te zijn. We zijn 31 weken, van maandag tot en met donderdag overdag, open geweest, ook in de zomerperiode.
Alle maatregelen en aanpassingen om de verspreiding van corona tegen te gaan hebben extra tijd (zoals steeds nieuwe protocollen opstellen), inzet (van onze medewerkers en vrijwilligers die hun werkzaamheden op een andere manier moesten gaan doen) en geld (zoals extra schoonmaakmaterialen) gekost. We waarderen de ondersteuning die we hierbij vanuit de gemeente hebben ontvangen.

Gebouw
De eigenaar van het gebouw, de Zaankerk, heeft de bovenverdieping verbouwd. Naast ruimte voor het houden van kerkdiensten is er op de bovenverdieping ruimte over die verhuurd wordt aan onder ander ZaanRadio. Zoals u verderop in het verslag kunt lezen hebben we dankbaar gebruik gemaakt van deze nabijheid van ZaanRadio en ZaanTV. De gehele benedenverdieping wordt door De Bovenkruier gehuurd. We hebben in 2015 een huurovereenkomst van vijf jaar afgesloten met de Zaankerk deze overeenkomst eindigt 31 december 2021. 2021 zullen we gebruiken om met de verhuurder nieuwe afspraken te maken over de huurprijs en te beoordelen of het financieel mogelijk is om een meerjarig huurcontract af te sluiten. We hebben besloten de voorziening groot onderhoud te bevriezen – en niet te doteren conform het meerjarenonderhoudsplan – tot het moment dat we meer zekerheid hebben over de toekomst van het (gebruik van) het gebouw.
Op de begane grond gebruiken wij 850 m2 voor de buurtfunctie de overige 500 m2 verhuren wij aan maatschappelijk organisaties. In 2020 heeft de gemeente Zaanstad de kantoorruimte van het Sociaal Wijkteam verbouwd. Naast het SWT is kinderopvang Boefjes een grote structurele huurder.
Ons uitgangspunt is dat de Bovenkruier dé plek om elkaar te ontmoeten in de wijk het Kalf is waar mensen voor een praatje en met een hulpvraag terecht kunnen.

Activiteiten
We hebben sinds 2017 een subsidie van het Oranje Fonds in het kader van het voorkomen van eenzaamheidsproblematiek. We willen door het inzetten van contactpersonen per wijk of straat mensen met weinig sociale contacten bereiken. Hen begeleiden bij het aangaan van nieuwe of verbeteren van bestaande sociale relaties en bij het vinden van zinvolle bezigheden. We noemen dit project “Goede Buur”. We werken hierin samen met het Sociaal Wijkteam. Voor 2020 hebben we van het oranjefonds €18.333 toegezegd gekregen. Inmiddels zijn er een aantal bewoners die onze ogen en oren in de wijk, hun straat, willen zijn. Zij zijn ook betrokken bij een aantal nieuwe activiteiten die we in het kader van dit project ontwikkeld hebben. Deze activiteiten zijn gericht op de oudere inwoners van de wijk, op mensen met een laag inkomen en op mensen met een GGZ achtergrond. Voorbeelden hiervan zijn maandelijkse muziekmiddagen “Bovenkruier Oldies”, op woensdagmiddag een inloop in samenwerking met Leviaan en het SWT. En we organiseerden een rommelmarkt en kledingbeurs, mede omdat we regelmatig hoorden dat een tweedehandswinkeltje werd gemist. De vrijdag is er voor verschillende doelgroepen: afwisselend een bingomiddag , een muziekmiddag voor ouderen, een disco-avond voor mensen met een beperking en een avond buurtcafé voor buurtbewoners van het Kalf. Op de overige middagen inloop en borreluurtje. Ook zijn we gestart met Frisavonden voor de jeugd. We werken regelmatig samen met de het Sociaal Wijkteam en er is overleg met de Wijkmanager. We zijn in gesprek met Straathoekwerk en het jongerenwerk om elkaar te informeren. Door de Coronacrisis is veel wat we gepland hadden niet doorgegaan. We hebben echter steeds naar alternatieven gezocht. Er is meteen in maart een folder huis-aan-huis verspreid met informatie over hulpdiensten. De telefoon van het buurtcentrum was doorgeschakeld naar de project medewerker. Zij heeft wekelijkse belrondes gehouden en rondes door de wijk gedaan. De buurtbibliotheek is naar buiten verhuisd en wordt (nog steeds) elke week bijgevuld. Er is een muziekoptreden georganiseerd bij de flats aan het Kolonelsdiep, door een Goede Buur voor de Kalvers. Wij waren van mening dat niet alleen bewoners van verzorgingshuizen maar ook andere bewoners dit konden gebruiken. Het Kolonelsdiep is een mooie mix van senioren en andere bewoners. We hebben hier veel positieve reacties op gehad. Het project Goede Buur is de wijk gegaan om mensen op te peppen met een “Opkikkertje”.
Dit opkikkertje is ontstaan voor mensen met pech bovenop de Corona malaise en wordt onder andere door giften van bezoekers van de Bovenkruier en winkeliers van het plein mogelijk gemaakt. We zijn een aantal keren op Zaanradio en ZaanTV geweest. Ook hebben we de Facebookgroep “vrienden van De Bovenkruier” gelanceerd, waarop iedereen die lid is van de groep berichten kan delen, om zo in verbinding te blijven met de bezoekers van het buurthuis.
In juni mochten de buurthuizen weer open. We hebben toen de hele zomer doorgedraaid met inachtneming van alle coronavoorschriften. Het Eetcafé, activiteiten als Handwerkcafé en Bingo en een aantal cursussen zijn weer toen weer opgestart. De uitgestelde NLDoet lunch is ingehaald en ook is er een High Tea georganiseerd. In plaats van de geannuleerde Verwendag is er een aantal keren een kapper geweest en hebben we een kledingbeurs gehouden.
In de zomervakantie hebben we themaweken georganiseerd, een mini Samen Zomeren. Vanwege het mooie weer hebben we ook veel buiten kunnen zitten met onze bezoekers. In de periode van juni tot en september hebben wij dagelijks 10 tot 20 mensen mogen ontvangen. In september hebben we een grootse aftrap van het seizoen gehouden met een live uitzending van Zaanradio, met optredens van o.a het Margriet Eshuijs koor. De Burendagactiviteit moest dit jaar ook klein blijven. We hebben met een kleine groep vrijwilligers de entree (die vanwege corona verplaatst is) opgeknapt en de voorbereidingen gedaan voor een wilde bloementuin in 2021.
In de Week tegen de Eenzaamheid hebben we, in samenwerking met het SWT, ansichtkaarten huis-aan-huis verspreid. Hiermee wilden we mensen een hart onder de riem steken en we nodigden hen uit voor koffie of soep. Dit werd erg op prijs gesteld door de bewoners en we hebben veel nieuwe mensen op de koffie en bij de soep gezien. Helaas moest het buurtcentrum al tijdens de looptijd van deze actie weer gedeeltelijk dicht en moest de bar worden gesloten. We hebben toen wekelijks een contactmomentje ingelast en zijn weer met mensen gaan bellen. Later, toen er wel koffie weggegeven mocht worden, hebben we voor de ouderen en de mensen met psychische problemen een wekelijkse activiteit ingelast.
Voor kerst hebben we een soeplunch georganiseerd voor de ouderen en de bezoekers van de woensdagmiddaginloop. Verder hebben we pakketjes van het Opkikkertje en het Ouderenfonds in de wijk uitgedeeld om zo toch een beetje een kerstgevoel te creëren. Ondanks de grote beperkingen in verband met de coronapandemie, hebben we toch geprobeerd zoveel mogelijk aanwezig te zijn voor de buurtbewoners van ’t Kalf. Omdat er beperkingen waren aan het aantal bezoekers en het soort activiteiten, hebben we veel niet uit kunnen voeren en ervoor gekozen om ons aanbod op een kleinschalige manier voort te zetten. Uit de reacties van de vaste groep bezoekers merken we dat dit erg gewaardeerd wordt.

Toekomstperspectief
Corona heeft een grote impact gehad op de maatschappij en het buurthuiswerk. Enerzijds toont het het belang van een ontmoetingsplek dicht in de buurt en het belang van het kennen van je buren. Anderzijds worden we geconfronteerd met een groot verlies aan inkomsten uit verhuur en baromzet en, voor wat De Bovenkruier betreft, een gebouw waarin het lastig is om coronaproof te werken. Het gaat hierbij met name om de ventilatie. Het aantal m2 is voldoende om de afstandsmaatregel te hanteren dit heeft echter wel consequenties voor de exploitatie.
De ruimten die het buurtcentrum gebruikt zijn aan een opknapbeurt toe, de middelen daarvoor ontbreken bij ons en de eigenaar van het gebouw. Dat het mogelijk is om het buurtcentrum een eigentijdse en frisse uitstraling te geven zien we aan de ruimten die voor het Sociaal Wijkteam zijn verbouwd.
We staan voor een spannende uitdaging, een volgende fase. Het huurcontract met de Zaankerk loopt af en moet worden herzien. Wat gaat dat betekenen voor onze exploitatiebegroting? Er zijn twee nieuwe bestuursleden aangetreden, bewoners van ’t Kalf.
Hoe lang duren de beperkende maatregelen vanwege corona nog en hoe kunnen we de tegenvallende inkomsten compenseren? We hopen dat de gemeente Zaanstad de buurtcentra, en in het bijzonder De Bovenkruier, zal blijven ondersteunen en zodat deze belangrijke ontmoetingsplek voor ’t Kalf kan blijven bestaan.

Bestuur Stichting De Bovenkruier, Zaandam, 24 maart 2021
Marieke Rijk, voorzitter
Adri Mors, penningmeester
Mariette Klaren, secretaris
Harry Jonker, lid
Sandra de Kort, lid
Ariette Jacobs, lid