Jaarverslag van het bestuur

Bestuursverslag 2017 Stichting De Bovenkruier

Hierbij presenteren wij u het jaarverslag van 2017, het vierde volledige exploitatiejaar.

In 2017 huurden wij het gehele jaar de benedenverdieping van het pand aan de Drielse Wetering van de Zaankerk. Er is diverse malen overleg geweest tussen het bestuur van de Bovenkruier en de Zaankerk over onder andere de intentie tot integraal gebruik van het pand. De verbouwing van de bovenverdieping van het gebouw, de verdieping die de Zaankerk gaat gebruiken, is nog niet zo ver gevorderd dat er al gebruik van kan worden gemaakt.

In 2017 heeft De Bovenkruier ruim 600 m2 verhuurd aan maatschappelijke organisaties. De gemeente Zaanstad is huurder voor het Sociaal Wijkteam en het Jeugdteam. Eind 2014 zijn er huurcontracten voor 5 jaar afgesloten.

De overige structurele huurders zijn: RIBW, Odion Yepi Makandra, Humanitas en verschillende zelfstandige ondernemers. Daarnaast zijn er vele incidentele huurders als verenigingen van eigenaren, de Zonnebloem, seniorenverenigingen en politieke partijen.

Ondanks de met deze verhuur samenhangende verhuuropbrengsten zijn onze exploitatiekosten niet volledig gedekt. Wij blijven hiervoor afhankelijk van de bijdrage van de gemeente Zaanstad.

De Bovenkruier is volop in ontwikkeling en onder andere uit de barexploitatie blijkt dat er vele ontmoetingen plaatsvinden in het centrum. Steeds meer bewoners weten het buurtcentrum te vinden en dat heeft geresulteerd in hogere inkomsten met betrekking tot de huur en de bar.

In 2017 hebben we gewerkt met een betaalde projectleider en beheerder. Deze worden aangestuurd door het bestuur van de stichting en zijn verantwoordelijk voor de openstelling, schoonmaak, bezetting van het centrum. De administratie valt onder de directe verantwoordelijkheid van het bestuur.

Er is een vaste groep van zo’n 35 vrijwilligers die voor het opzetten en begeleiden van activiteiten, de publiciteit, de administatie, het onderhoud, de schoonmaak, barwerkzaamheden en de openstelling zorgt.

Het buurtcentrum is open van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur, en van dinsdagavond t/m donderdagavond tot 23.00 uur. Daarnaast zijn we 20 maal per jaar in het weekend open.

In 2017 is de keuken ingrijpend verbouwd. Dit was noodzakelijk vanwege het intensieve gebruik van de keuken door de twee eetcafé’s en de verschillende kookgroepen van het RIBW.

We richten ons met onze activiteiten vooral op de ouderen en de kwetsbare bewoners in de wijk. Dit is in lijn met de wijkanalyse van het Kalf van de gemeente Zaanstad.

Begin 2017 hebben we het project van het OranjeFonds “Alle jaren tellen” afgerond. De activiteiten die we hierin hebben ontwikkeld hebben we zoveel mogelijk voortgezet. Dit zijn bijvoorbeeld 1x per week een lunch, 1x per maand themamiddagen (over bijvoorbeeld Veiligheid in huis, Financiële zelfstandigheid en BUUV), 1x per maand een bingo en in samenwerking met de Inloop van RIBW/Odion creatieve middagen.

In het voorjaar van 2017 hebben we in het kader van NLDoet een lunch georganiseerd. In het najaar hebben we ter gelegenheid van Burendag samen met de Inloop van RIBW/Odion de een opknapbeurt van de tuin als activiteit neergezet.

In samenwerking met het SWT hebben we in september een gezellige middag met muziek en dans uit de jaren ’60, Gouwe Ouwe, georganiseerd voor zo’n 50 bezoekers. Deze middag was een groot succes.

We zijn daarom verheugd aan te kunnen kondigen dat deze middag in 2018 een vervolg gaat krijgen in de vorm van “de Tijdmachine”. Ouderen worden uitgenodigd om in een decor uit de jaren ‘60 herinneringen op te halen waarmee tegelijkertijd wensen en behoeften die men nu heeft worden benoemd. Stichting De Tijdmachine heeft dit project tot nu toe in verzorgingshuizen uitgevoerd. Het Kalf wordt het pilotproject voor een meer wijkgerichte aanpak. We werken hierbij samen met het SWT en Evean Nieuw Groenland.

De Bovenkruier heeft in 2017 een projectaanvraag gedaan bij het OranjeFonds om eenzame ouderen in de wijk toe te leiden naar activiteiten in het buurtcentrum. Het OranjeFonds heeft de aanvraag gedeeltelijk gehonoreerd, gemeente Zaanstad heeft daarop een aanvullende subsidie gegeven waardoor het mogelijk is om het project “Samen is niet alleen” uit te gaan voeren vanaf april 2018.

We hebben het boekjaar 2017 afgesloten met een bescheiden positief resultaat van € 367. Het blijft echter een grote uitdaging om op lange termijn een sluitende exploitatie te realiseren. Hierbij speelt de langere termijn rondom integrale verbouwing van het centrum en de kosten en het beheer van de Bovenkruier een grote rol.

Het bestuur van Stichting de Bovenkruier,

Marieke Rijk, voorzitter

Adri Mors, penningmeester

Mariette Klaren, secretaris

Zaandam, 25 april 2018