Jaarverslag van het bestuur

Bestuursverslag 2018 Stichting De Bovenkruier

Hierbij presenteren wij u het jaarverslag van 2018, het vijfde volledige exploitatiejaar.

In 2018 huurden wij het gehele jaar de benedenverdieping van het pand aan de Drielse Wetering van de Zaankerk.

Gebouw en beheer

In 2018 heeft De Bovenkruier ruim 600 m2 verhuurd aan maatschappelijke organisaties. De gemeente Zaanstad is huurder voor het Sociaal Wijkteam en het Jeugdteam. Eind 2014 zijn er huurcontracten voor 5 jaar afgesloten.

De overige structurele huurders zijn: Leviaan, Evean Thuiszorg, Yepi Makandra, Humanitas en verschillende zelfstandige ondernemers. Daarnaast zijn er vele incidentele huurders als verenigingen van eigenaren, de Zonnebloem, seniorenverenigingen en politieke partijen.

Ondanks de met deze verhuur samenhangende verhuuropbrengsten zijn onze exploitatiekosten niet volledig gedekt. Wij blijven hiervoor afhankelijk van de bijdrage van de gemeente Zaanstad.

In 2018 hebben we gewerkt met een betaalde beheerder. Deze wordt aangestuurd door het bestuur van de stichting en is verantwoordelijk voor de openstelling, schoonmaak en bezetting van het centrum. De administratie valt onder de directe verantwoordelijkheid van het bestuur.

Er is een vaste groep van zo’n 35 vrijwilligers die voor het opzetten en begeleiden van activiteiten, de publiciteit, de administatie, het onderhoud, de schoonmaak, barbezetting en de openstelling zorgt. Het buurtcentrum is open van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur, en van dinsdagavond t/m donderdagavond tot 23.00 uur. Daarnaast zijn we 20 maal per jaar in het weekend open. Dit jaar is het buurtcentrum ook in de vier weken zomervakantiesluiting 1 dag per week open geweest, met de mogelijkheid om overdag aan activteiten deel te nemen en ’s avonds een maaltijd te nuttigen in het Eetcafé.

Project Samen Is Niet Alleen / Kalver buurtcontact

Op 1 april 2018 is het project Samen Is Niet Alleen van start gegaan. Met een subsidie van het OranjeFonds en een aanvullende bijdrage van de gemeente Zaanstad is er een projectmedewerker aangesteld voor 20 uur per week. Het doel van het project is eenzaamheid signaleren en zo mogelijk verhelpen. Hiervoor zijn twee invalshoeken gekozen: enerzijds het in kaart brengen van de actieve organisaties in de wijk en de samenwerking stimuleren, anderzijds het opzetten van een netwerk aan buurtconsulenten, het Kalver buurtcontact.

De eerste periode is geïnventariseerd welke organisaties / partners in de wijk actief zijn en er is met hen een gesprek geweest over het project en op welke manier samenwerking vorm gegeven kan worden. Samen met de opbouwwerker en presentiemedewerkers van het Sociaal Wijkteam heeft de projectmedewerker een bezoek gebracht aan Burenhulp Haarlem, een project dat als voorbeeld diende voor Kalver Buurtcontact en is er gezamenlijk een kraam bemand op de braderie van het winkelcentrum in de wijk. Ook is er een maandelijkse (digitale) nieuwsbrief opgezet om de verschillende organisaties die gebruik maken van het gebouw De Bovenkruier (Buurtcentrum, Zaankerk, Evean Thuiszorg, SWT, Jeugdteam, Humanitas, Leviaan) onderling beter te informeren over de werkzaamheden van de organisaties en samenwerking te bevorderen.

Activiteiten in het buurtcentrum en de wijk zijn aangegrepen om over het project in gesprek te gaan met wijkbewoners, en ook de Wijkkrant, Facebookpagina en website van het buurtcentrum zijn gebruikt om informatie te geven over het project en straatconsulenten te werven.

In 2018 is de sociale kaart van de wijk het Kalf is grotendeels ingevuld en eenzaamheid en het voorkomen van eenzaamheid is een aandachtspunt onder bezoekers van het buurtcentrum geworden. Het werven van straatconsulenten is nog niet echt van de grond gekomen, daar zal in 2019, met het nieuwe Sociaal Wijkteam, verdere actie op worden ondernomen.

Activiteiten

We richten ons met onze activiteiten vooral op de ouderen en de kwetsbare bewoners in de wijk. Dit is in lijn met de wijkanalyse van het Kalf van de gemeente Zaanstad. Zo organiseren we bijvoorbeeld 2x per week een Eetcafé, 1x per week een lunch, 1x per maand themamiddagen, 1x per maand een bingo en in samenwerking met de Inloop van Leviaan/Sociaal Wijkteam creatieve- en spelletjesmiddagen en een speciale middag met kerst.

Met NLDoet 2018 is er een lunch met muzikale omlijsting geweest voor de kwetsbare bewoners van de wijk.

Op Burendag 2018 is in samenwerking met de Inloop van Leviaan in het buurtcentrum een Spelletjesmiddag georganiseerd waar zowel ouderen als wat jongere bewoners van de wijk aan mee mochten doen (naast tafeltennis ook sjoelen en jeu de boules). Deze activiteit is daarna 1x per maand voortgezet.

Eind september heeft Kunst in het Kalf plaatsgevonden, een atelierroute in de wijk op zaterdag en zondag. De Bovenkruier heeft ondersteuning geboden aan de vrijwilligers van de organisatie en stelde in dat weekend ruimte beschikbaar aan exposerende kunstenaars.

In de eerste week van oktober heeft “De Tijdmachine” in de Bovenkruier gestaan. De week erna stond De Tijdmachine in zorgcentrum Nieuw Groenland. Ouderen werden uitgenodigd om in een decor uit de jaren ‘60 herinneringen op te halen waarmee tegelijkertijd wensen en behoeften die men nu heeft werden benoemd. Het Kalf is het pilotproject voor een meer wijkgerichte aanpak (voorheen werd het project alleen in zorgcentra uitgevoerd). Het is dan ook een gezamenlijk project van buurtcentrum, SWT, Evean Nieuw Groenland en de gemeente Zaanstad. De aandacht voor het bezoek van koning Willem Alexander aan De Tijdmachine in Nieuw Groenland genereerde ook extra belangstelling voor De Tijdmachine in De Bovenkruier. In totaal zijn er in 8 interviewdagen 130 ouderen geïnterviewd (waarvan zo’n 60 geprekken hebben plaatsgevonden in het buurthuis) en 225 welzijnsvragen omhooggehaald. Van de 130 geïnterviewde ouderen waren er 80 thuiswonend. De gemiddelde leeftijd van de geïnterviewde thuiswonende ouderen ligt tussen de 70 en 75 jaar. In de eerste helft van 2019 zullen de uitkomsten van De Tijdmachine worden verwerkt onder begeleiding van stichting De Tijdmachine.

Toekomst De Bovenkruier

Buurtcentrum De Bovenkruier draait nu vijf jaar als zelfstandig buurtcentrum met voornamelijk vrijwillige medewerkers en bestuursleden. De vrijwilligers en bestuursleden van het eerste uur hebben veel tijd gestoken in het opstarten en levensvatbaar maken van de organisatie. Sommigen van hen hebben inmiddels minder tijd en zijn minder beschikbaar terwijl het moeilijk is nieuwe vrijwilligers aan te trekken om hun taken over te nemen. De deelname aan activiteiten is stabiel, maar een groter aantal deelnemers is gewenst. Het gebouw is aan een opknapbeurt toe.

Het bestuur van Stichting de Bovenkruier heeft ondersteuning gevraagd aan de SESAM Academie bij het onderzoeken en formuleren van een levensvatbare toekomstvisie. De oriënterende gesprekken met het bestuur zijn in 2018 geweest. In 2019 zullen er door de SESAM Academie gesprekken gevoerd worden met een breed scala van mensen en zullen de bevindingen worden gepresenteerd in Plan van Aanpak.

Het bestuur van Stichting de Bovenkruier,

Marieke Rijk, voorzitter

Adri Mors, penningmeester

Harry Jonker, secretaris

Zaandam, maart 2019